Case 91: Yanguan’s Rhinoceros Fan

Case 91: Yanguan’s Rhinoceros Fan

 • Title in Sullivan (2021): Yanguan’s Rhinoceros Fan
 • Title in Cleary and Cleary (1992): Yen Kuan’s Rhinoceros
 • Title in Sekida (2005): Enkan and the Rhinoceros Fan
 • Named characters (in Pinyin):
  • Yanguan
  • Touzi
  • Shishuang
  • Zifu
  • Baofu Congzhan (d. 928)
 • Named characters (in Wade-Giles):
  • Yen Kuan
  • T’ou Tzu
  • Shih Shuang
  • Tzu Fu
  • Pao Fu
 • Named characters (in Japanese):
  • Enkan
  • Tōsu
  • Sekisō
  • Shifuku
  • Hofuku
 • Other koan collections:
  • The Book of Equanimity, Case #25
 • Historical commentaries:
  • Ikkyū (poem #208, contained in Having Once Paused, Sarah Messer and Kidder Smith translators, 2015 pdf)
  • Hakuin Ekaku and Tenkei Denson (contained in Secrets of the Blue Cliff Record, Thomas Clearly, 2002)
 • Modern commentaries:
  • Gerry Shishin Wick (contained in The Book of Equanimity, 2005)