Case 69: Nanquan Stops Halfway

Case 69: Nanquan Stops Halfway

 • Title in Sullivan (2021): Nanquan Stops Halfway
 • Title in Cleary and Cleary (1992): Nan Ch’uan’s Circle
 • Title in Sekida (2005): Nansen Draws a Circle
 • Named characters (in Pinyin):
  • Nanquan
  • Guizong Cezhen (aka Huichao) (d. 979)
  • Magu
  • Nanyang Huizhong (aka Guoshi Zhong or “National Teacher Zhong”) (d. 775)
 • Named characters (in Wade-Giles):
  • Nan Ch’uan
  • Kuei Tsung
  • Ma Ku
  • National Teacher Chung
 • Named characters (in Japanese):
  • Nansen
  • Kisu
  • Mayoku
  • Chū Koshi
 • Historical commentaries:
  • Chan Masters Miaozong, Baochi and Zukui (contained in Zen Echoes, Beata Grant, 2017)
  • Hakuin Ekaku and Tenkei Denson (contained in Secrets of the Blue Cliff Record, Thomas Clearly, 2002)
 • Modern commentaries:
 • Scholarly commentaries: